Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „ RODO”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz dbałością naszej firmy o przetwarzanie i ochronę danych osobowych odwiedzających nas osób informujemy jak poniżej.

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Omega Buildings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Ulanowskiego 2/4 lok. 17, 53-144 Wrocław

Dane kontaktowe:

e-mail: recepcja@smolecsport.pl

listownie: ul. Bolesława Ulanowskiego 2/4 lok. 17, 53-144 Wrocław

 1. Jakie dane mogą być przetwarzane?

W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, przetwarzane mogą być następujące podane dobrowolnie dane:

 1. adres e-mail,

 2. imię i nazwisko,

 3. numer telefonu,

 4. adres e-mail,

 1. Jaki jest cel przetwarzania?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (zakupu produktów lub usług),

 2. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

 3. prowadzenie działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,

 4. dochodzenia roszczeń,

 5. archiwizacji,

 6. udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma lub wnioski,

 7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,

 8. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych,

 1. Jaka jest podstawa przetwarzania danych?

Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie:

 1. art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi umowy zawartej z Administratorem danych,

 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych,

 3. art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej umowy,

 4. art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora danych jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją tego zapytania.

 1. Kto może być odbiorcą danych?

Twoje dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych. Odbiorcą twoich danych będą wszelkiego rodzaju osoby lub podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji celu przetwarzania danych, przykładowo:

 1. trenerów i koordynatorów zajęć sportowych,

 2. podmioty świadczące usługi księgowe,

 3. kancelarie prawne w przypadku zlecenia prowadzenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń,

 4. podmioty lub organy uprawniony na podstawie przepisów prawa,

 1. Czy Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium EOG?

Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w związku z działaniami marketingowymi związanymi z organizowanymi przez Administratora eventami, konkursami, zajęciami sportowymi itp. podejmowanymi w serwisie społecznościowym Facebook oraz z w związku z wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tego serwisu.

 1. Gdzie jest serwer administratora?

Twoje dane osobowe przetwarzane są na serwerach znajdujących się w …………. Dane mogą znajdować się na serwerach zarządzanych przez ……………… lub w lokalach gdzie jest prowadzona działalność i znajdują się serwery zarządzane samodzielnie przez administratora.

 1. Jaki jest okres przetwarzania danych?

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres nieograniczony, aż do cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane będą przechowywane nie krócej niż wynika to z obowiązków wynikających z przepisów prawa, np.:

 1. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 2. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy,

 1. Jakie są Twoje uprawnienia?

Masz praw do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 1. Gdzie mogę złożyć skargę?

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jako osoby fizycznej jest wymagane jeśli chcesz abyśmy mogli zawrzeć i wykonać umowę z Tobą oraz odpowiedzieć na Twoje pytania.

 1. Czy Twoje dane są profilowane?

Twoje dane mogą nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Ponadto informujemy, iż:

 1. oświadczenie dotyczące ochrony prywatności w serwisie zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w naszym serwisie,

 2. serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do świadczenia naszym klientom usług, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach,

 3. informacje pochodzące z badań ankietowych i formularzy zamówień nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów,

 4. rejestrowanie w naszych bazach adresów IP użytkowników ma na celu diagnozowanie problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW; adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie),

 5. na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników serwisu,

 6. witryna naszego serwisu wykorzystuje pliki "Cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. "Cookies" zawierają użyteczne informacje (dostarczają informacji o zainteresowaniach użytkowników dotyczących między innymi pobieranych plików lub innych informacji statystycznych) i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem; wyłączenie informacji "Cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW - może jednak spowodować niestabilną pracę niektórych modułów wykorzystujących tą formę komunikacji systemu z użytkownikiem,

 7. nasz serwis wykorzystuje formularz kontaktowy, który umożliwia kontakt z Administratorem; formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających (takich jak imię i nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu). Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania,

 8. na naszej stronie WWW organizujemy konkursy, w których prosimy odwiedzających o informacje kontaktowe (takie jak adres poczty elektronicznej); używamy informacji kontaktowych, pochodzących od osób uczestniczących w konkursach, do wysyłania użytkownikom informacji o naszej firmie, oraz materiałów promocyjnych od niektórych naszych partnerów. Informacje kontaktowe pochodzące od uczestników konkursów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu (np. w celu przekazania nagrody),

 9. witryna WWW zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją; zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności; prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych,